Teknologiajohtaminen

Teknologiajohtamisen viite­kehyksemme kattaa koko polun strategian luomisesta kehitys­projektien toteutukseen.

Malli on looginen, suora­viivainen, helppo käyttää ja tehokas.


Lastuja

Las­tut ovat osaa­mis­alueem­me ai­hei­ta tar­kas­te­le­via ly­hyeh­köjä kir­joi­tel­mia.


Palvelut

Uskomme että sel­keys ja suo­ra­vii­vai­suus ovat olen­nai­sia.

Kar­tam­me yli­sa­no­ja ja sa­la­myh­käi­syyt­tä; asiat­han ovat lop­pu­jen lo­puk­si yti­meltään yksin­ker­tai­sia.

Työka­lui­hin on ki­tey­tet­tyinä liike­toi­min­nas­sa koe­tel­tu­ja menet­te­lyjä, jo­ten ne tar­joa­vat mer­kittävän vi­vun.


Tietoa

Työ­maa­tamme ovat stra­te­gia, lii­ke­toi­min­ta­mal­lit, tek­no­lo­gia ja in­no­vaa­tio.