Jalosta ajatukset kirkkaiksi tavoitteiksi

Tuotekonsepti

Selvät pasmat alusta alkaen

Tuotekonsepti on tuotteen, palvelun tai ratkaisun varhaisin ilmentymä. Se pohjustaa toteutusprojektia jalostamalla ideaa osaksi tuotemäärittelyä. Sillä hahmotellaan  vastaukset tarpeeseen tai keinot  tavoitteen toteuttamiseksi.

Tuotekehityksen ensimmäisiä vaiheita pidetään usein vaikeasti hallittavina ja epätäsmällisinä (“fuzzy front end”).  Tietyssä määrin se onkin totta, ja on hyväksyttävä se tosiseikka että ideointi on luonteeltaan arvaamatonta, se on prosessina epämääräinen, eikä lopputuloksesta ole ennalta varmuutta. Mutta konseptin luominen ei sellaista saa olla.

Eräänä syynä vaikeudelle hahmottaa konseptin luomista on itse käsite “konsepti”. Tässä yhteydessä se on yksinkertaisesti

selkeästi kirjattu kuvaus, visuaalinen esitys tai uutta tuotetta hahmottava malli.

Se  yksilöi  tärkeimmät tuoteominaisuudet ja asiakasedut sekä luonnostelee tarvittavat teknologiat. Konseptin määritelmä erottaa sen selkeästi pelkästä ideasta, tarpeesta tai aloitteesta.

Blueprint™ on käytännöllinen ja selkeä tapa luoda tuotekonsepteja.

Edellytyksinä ovat arvotettu ja perusteltu tarve, se että ajoitus on kohdallaan ja että käytettävissä on tarvittava osaaminen ja muut voimavarat.

Lähtökohtana  ovat itse idea sekä  markkina- ja kilpailijatieto ja nykyinen tarjooma. Ne muodostavat pohjan uuden tuotteen tai ratkaisun aikaansaamiseksi.

Tuloksena on kuvaus uudesta tuotteesta, toisin sanoen  tuotekonsepti. Sen tukena on ymmärtämisen helpottamiseksi syytä olla luonnos, malli, markkinointimateriaalia tai muuta visualisointia.

Blueprint™ koostuu kahdesta vaiheesta:

  1. Konseptin määrittäminen siten että se heijastaa alkuperäistä ideaa.
    Määritetään se mitä osatekijöitä tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.

  2. Alustava kuvaus siitä miten edellä mainitut osat sovitetaan ja koostetaan tavoitteenmukaiseksi tuotteeksi. Konseptin muodostaminen ja kelpoistaminen ennakoiden varsinaista kehitystyötä.

Tuotekonseptin hyväksymiskriteerinä on se että toteutus on perusteltua ja järkevää, sekä se että uudet, kriittiset ja mahdollisesti epävarmuuksia sisältävät  teknologiset ja muut valinnat on kelpoistettu.

Tuoteseloste

Miksi Blueprint?

Blueprint on suomeksi sinikopio, mutta se tarkoittaa laajemmin myös suunnitelmaa, luonnosta ja prototyyppiä. Blueprint™ –tunnuskuvakkeella vertaamme konseptia operaatiovahvistimeen. Se summaa tulosignaalit ja vahvistaa tuloksena syntyvää yhdistettyä signaalia.