Strateginen teknologiajohtaminen

Teknologia mielletään turhan yleisesti vain joksikin pitkälle kehittyneeksi laitteeksi tai sovellukseksi. Itse asiassa teknologia tarkoittaa oppia tekniikoista, eli “kokemusperäistä ymmärrystä, osaamista ja valmiutta hyödyntää oikeita tekniikoita”. Englantia äidinkielenään puhuvat ymmärtävätkin yleensä termin juuri näin.

Burgelman et al. painottavat sen merkitystä liike­toiminnassa: “Teknologialla tarkoitetaan sitä teoreettista ja käytännöllistä osaamista sekä niihin liittyviä taitoja ja tuotoksia, joilla kehitetään tuotteita ja palveluja sekä niiden valmistus- ja toimitusjärjestelmiä”.

Ajatellaanpa klassista Schumpeterin tunnistamaa viittä innovaatiotyyppiä: tuotteiston uusiminen, uudet markkinat, prosessien mukauttaminen, vaihtoehtoiset raaka-aineen ja muun tarvittavan lähteet sekä organisaatiomuutokset. Teknologiat ovat siis hyvin keskeisiä yrityksille ja muille toimijoille.

Niistä on syystäkin huolehdittava ja niiden soveltamista johdettava. Johtaminen on suunnittelua, toteuttamista ja ohjaamista. ‘Strateginen teknologiajohtaminen’ tarkentaa käsitettä (Matthews): “Kuinka johdamme teknologiaa strategisena resurssina?

Se koostuu kolmen tason toiminnoista:

  1. Strateginen taso – Strategian muotoilu ja kilpailuun varustautuminen
  2. Taktinen taso – Strategian sovittaminen ja toimen­piteiden suunnittelu
  3. Toteutustaso – Tuotteiden sekä osaamisen ja taitojen kehittäminen ja käyttöönotto

Tavoitteelliseen toimintaan oleellisesti kuuluva onnistumisten arviointi on tärkeää strategian jatkuvassa kohdentamisessa.

Teknologiasta ja sen johtamisesta lisää kirjoituk­sessamme Teknologiajohtaminen.

Tutustu teknologiajohtamisen malliimme.

 

Strateginen teknologiajohtaminen on luonteeltaan monialaista, joten se edellyttää myös muun muassa seuraavien aiheiden vankkaa osaamista ja hallintaa: strategiatyö yleensä, tuotetarjonta, tuoteteknologia, osaamisen hallinta ja innovaatiojohtaminen.